Postcoderoos voor zonnepanelen per 2021 vervangen

Minister Wiebes vervangt de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 door een nieuwe subsidieregeling. Energiecoöperaties en VvE’s kunnen straks subsidie aanvragen voor pv-systemen van 15 tot 300 kilowattpiek.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vanaf komend kalenderjaar niet alleen voor een zonne-energieproject, maar ook voor een kleinschalig windenergieproject subsidie kunnen aanvragen. De huidige postcoderoosregeling (red. formeel de regeling verlaagd tarief geheten) zal volgens Wiebes per 1 januari 2021 komen te vervallen voor nieuwe gevallen. 

Verplicht lid
‘Mijn huidige voornemen is om zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kilowattpiek en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1.000 kilowatt te ondersteunen’, schrijft Wiebes. ‘Ik onderzoek nog of het wenselijk is om ook kleinschalige waterkrachtprojecten op te nemen in de subsidieregeling. Net als in de huidige fiscale regeling, wordt in de nieuwe regeling de postcoderoos gebruikt om het lokale karakter te waarborgen. Onder de subsidieregeling moeten deelnemers aan een project lid zijn van een energiecoöperatie of VvE en bij aanvang wonen in hetzelfde postcoderoosgebied als waar de hernieuwbare-energieproductie plaatsvindt. Dit kunnen bijvoorbeeld particulieren zijn of ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting.’

Meer zekerheid
Een van de pluspunten ten opzichte van de huidige postcoderoosregeling is volgens Wiebes de zekerheid die geboden wordt. ‘De opzet van de nieuwe subsidieregeling biedt op verschillende manieren meer financiële zekerheid voor coöperatieve projecten. Doordat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekeningen maakt op basis van reële kosten, zullen gemiddelde projecten in principe voldoende rendabel zijn om een goed project te kunnen realiseren met de subsidieregeling. Doordat de hoogte van de stimulering per project vastgelegd wordt in een beschikking, weten projecten wat ze kunnen verwachten en is er niet meer de onzekerheid van de energiebelastingtarieven die kunnen veranderen.’

37 miljoen euro budget
De minister meldt in 2021 een budget van 37 miljoen euro voor de nieuwe subsidieregeling te hebben. ‘In de daaropvolgende jaren kan een vergelijkbaar budget worden opengesteld als een volgend kabinet daartoe besluit. In het najaar van 2020 verwacht ik meer duidelijkheid te kunnen geven over tarieven bij de eerste openstelling in 2021.’

Bestaande projecten vallen onder oude regeling
Voor reeds gerealiseerde projecten blijft de huidige regeling gelden. Minister Wiebes hierover: ‘Er wordt uitvoering gegeven aan artikel 59c van de Wet belastingen op milieugrondslag. Kort samengevat is met dat artikel beoogd voor een periode van 15 jaren investeringszekerheid te bieden aan leden van door de Belastingdienst aangewezen energiecoöperaties/VvE’s. Indien wordt voldaan aan de in dat artikel gestelde voorwaarden, blijft voor de op 31 december 2020 bestaande leden het verlaagde energiebelastingtarief van toepassing gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop zijn energiecoöperatie/VvE is aangewezen.’

Wel stelt minister Wiebes onderzocht te hebben of het mogelijk is om voor deze groep een overstap- of afkoopregeling te maken, zodat ze het recht op een verlaagd energiebelastingtarief kunnen inwisselen tegen subsidie. ‘Ik moet echter concluderen dat dit niet werkbaar is. Dit zou te complex worden, onder andere vanwege staatssteunregelgeving en omdat het energiebelastingvoordeel terechtkomt bij de leden van de energiecoöperatie/VvE en de subsidie uit wordt betaald aan de energiecoöperatie/VvE zelf.’

Voor projecten die nu in voorbereiding zijn, zal het per energiecoöperatie/VvE verschillen of gebruik wordt gemaakt van de huidige postcoderoosregeling of dat men wacht op de nieuwe subsidieregeling.

Belangrijke uitgangspunten
De overige hoofdlijnen van de subsidieregeling zijn als volgt:

Door Edwin van GastelMarco de Jonge Baas

Bron: Solarmagazine 

Terug naar overzicht