Samenwerking energiecoöperaties Noord-Veluwe

Op de Noord-Veluwe zijn zes energiecoöperaties actief, meestal per gemeente georganiseerd. Oldebroek en Elburg hebben een gezamenlijke coöperatie. De besturen van de energiecoöperaties hebben geconstateerd, dat de energietransitie zoals onder meer geformuleerd in de RES, op hen een zwaar beroep doet.

Daarbij moet je denken aan zaken als organisatie, ontwikkeling, realisatie en exploitatie van zonneweiden en windturbines. Maar ook aan communicatie, betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij opzet en realisatie van de projecten. We willen het vertrouwen, dat overheden in ons hebben niet beschamen en de rol van organisator en uitvoerder van participatie in de energietransitie op ons nemen. Maar, we vinden dat we dat dan ook effectief en professioneel moeten kunnen doen.
De individuele coöperaties zijn daartoe vaak niet of niet voldoende in staat. Het ontbreekt ons vaak aan voldoende deskundigheid, organisatievermogen, menselijke capaciteit en vooral ook geld. We hebben daarom het voornemen om een samenwerking op de Noord Veluwe aan te gaan. Het is allemaal nog niet uitgekristalliseerd, maar we denken aan twee verschillende samenwerkingsvormen, die ook naast elkaar kunnen bestaan:

1)     Een lichte vorm van samenwerking, waarin individuele coöperaties volledige zeggenschap behouden. Daarbij kan gedacht worden aan onderlinge uitwisseling van kennis en kunde op het hele terrein van de energietransitie.

2)     Een veel zwaardere samenwerkingsvorm, die georganiseerd wordt rond een bepaald (meestal gemeentegrensoverschrijdend) project. De bedoeling hiervan is om optimaal gebruik te maken van lokale kennis en relaties om grote projecten te ontwikkelen, te realiseren en te exploiteren. Uiteraard met betrokkenheid van bewoners en bedrijven in het plangebied bij uitvoering en de exploitatie met het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom.
 
Een voorbeeld van de tweede samenwerkingsvorm zou de uitbreiding van het windpark Hattemerbroek met vijf grote windturbines in het grensgebied van drie gemeenten: Hattem, Oldebroek en Kampen kunnen zijn. Dit project wordt met nadruk genoemd in de RES 1.0, maar is op korte termijn niet te realiseren. Powered by Hattem heeft desondanks samen met Natuur en Milieu Gelderland het initiatief genomen om in nauwe samenwerking met de buurcoöperaties van Oldebroek/Elburg en Kamperveen/Zalk dit ontwikkelingsproces op te starten.

Terug naar overzicht