Voortgang Regionale Energie Strategie

De RES Noord-Veluwe is een globaal plan, waarin uiteen wordt gezet hoe de regio haar aandeel in het nationale klimaatakkoord van 35 Terawattuur (TWh) aan capaciteit van duurzame energieopwekking op land in 2030 denkt te gaan realiseren.
Die opgave is voor de regio becijferd op 0,5 TWh (500 miljoen Kilowattuur (Kwh).

De verantwoordelijke overheden van provincie, waterschap en de zeven gemeenten hebben medio 2020 de basis voor de RES gelegd door eigen analyse van technische en wettelijke mogelijkheden voor zon op daken, zonneparken op land en water en windturbines. Dit is aangescherpt door de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, waaronder ook Powered by Hattem. Hieruit ontstonden drie varianten met de beoogde opwekcapaciteit, maar met verschillende combinatie van locaties voor zonneparken en windturbines in de regio. Vervolgens hebben de gemeenten vanwege de coronamaatregelen geen bijeenkomsten maar webinars, waarin inwoners hun mening konden geven, georganiseerd. Daaraan hebben ca. 1400 inwoners van de regio deelgenomen. 
Door bureau Altenburg & Wymenga is onderzocht wat de effecten van de mogelijke realisatie van windturbines op of rond het Natura 2000 gebied de Veluwe zijn. Met name de beschermde roofvogel Wespendief blijkt een kritische diersoort. De conclusie van het rapport is, dat windturbines in een gebied tot 8 km uit de rand van de Veluwe nauwelijks mogelijk zijn, omdat er mogelijke aanvaringsrisico's zijn voor foeragerende Wespendieven.
De stuurgroep RES Noord Veluwe heeft naar aanleiding van het rapport en de inbreng van de inwoners besloten om een minimaal model als bod RES 1.0 ter besluitvorming voor te leggen. Daarbij wordt de 0,5 TWh bij lange na niet gehaald.
In de maanden april/mei volgt de bestuurlijke besluitvorming door de Colleges van Gedeputeerde Staten en B&W en het dagelijks bestuur van het Waterschap. Daarna moeten in juni de raden, het algemeen bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten een besluit nemen. 1 juli is de deadline voor het indienen van het bod RES Noord Veluwe 1.0 bij het Nationaal programma RES. Elke 2 jaar wordt de RES geactualiseerd.

Terug naar overzicht