Postcoderoosregeling, regeling verlaagd tarief, uitleg

In het kort.

Van uit Powered by Hattem gezien:

Powered by Hattem is een coöperatie en verkoopt certificaten. De certificaten kosten € 250,-. Met dit geld koopt Powered by Hattem zonnepanelen en legt die op een dak. Deze zonnepanelen gaan stroom opwekken. Powered by Hattem verkoopt de stroom aan Greenchoice. Het geld dat met de verkoop van stroom binnen komt, gebruikt Powered by Hattem voor aankoop van zonnepanelen voor een volgend project.

Van uit de deelnemer gezien:

De deelnemer aan Powered by Hattem koopt certificaten van Powered by Hattem. Dit certificaat geeft het recht om naar rato van de opgewekte stroom energiebelasting van de energierekening van de deelnemer te verrekenen. De verrekening geschiedt door het energiebedrijf van de deelnemer op aangeven van Powered by Hattem.

Meest gestelde vragen

1) Wat is een postcoderoos?
2) Wat houdt de postcoderegeling precies in?
3) Voor hoeveel kan ik deelnemen?
4) Hoeveel certificaten kan ik aanschaffen?
5) Wat levert een certidicaat op?
6) Hoe werkt de verrekening van de energiebelasting?
7) Krijg ik een ’eigen’ zonnepaneel

8) Wat wordt met de opbrengst van de stroomverkoop gedaan?
9) Wat doet Powered by Hattem met de opbrengst van de stroom?

10) Kan ik certificaten bijkopen?
11) Wat gebeurt er al ik verhuis?
12) Kan ik certificaten verkopen?
13) Kan ik certificaten cadeau geven?
14) Van wie zijn de zonnepanelen?
15) Hoe worden de zonnepanelen onderhouden?
16) Zijn er op dit moment nog projecten waar wij certificaten kunnen kopen?
17) Als ik als langdurige klant bij mijn energieleverancier al een korting van 25% op de stroom heb, is het dan voor mij nog wel handig om te investeren in certificaten?
18) Zijn die certificaten overdraagbaar bij verkoop van het huis of overlijden?
19) Wij onderzoeken de mogelijkheid tot zonnepanelen op ons eigen dak of meedoen in een coöperatie zoals Powered by Hattem. Wat is uw advies? 
20) Moet ik Powered by Hattem zien als een beleggingsfonds?
21) Hoe is de "verhandelbaarheid" van certificaten?
22) Wat is het beoogde rendement of dividend uitkering? 
23)Hoe werkt de teruggaaf procedure energiebelasting? 

1) Wat is een postcoderoos?

Een postcoderoos (PCR) is een afgebakend gebied van meerdere postcodes, waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven. De postcode van de productie-installatie vormt het hart van de roos. Het PCR gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden (die de blaadjes van de roos vormen). Ook wanneer een aangrenzend postcodegebied maar met een klein puntje grenst aan het hart kan het gebied tot de roos worden gerekend.

Als de productie-installatie staat in postcode 8051 (Hattem) dan zijn de aangrenzende postcodes 8052 (Hattem), 8091 (Wezep), 8094 (Hattemerbroek) en 8191 (Wapenveld).

Sinds 1 januari 2016 is het begrip PCR verruimd en mag de productie-installatie ook in een van de blaadjes gelegen zijn, het administratieve centrum mag dus als het ware één viercijferig gebied worden opgeschoven. Op deze manier kunnen coöperaties ook gebruik maken van daken aan de randen van de roos c.q. de kans om aan het project deel te nemen voor meer mensen mogelijk te maken.

2) Wat houdt de postcoderegeling precies in?

De fiscale benaming van de postcoderoos (PCR) regeling is de Regeling Verlaagd Tarief. Deze regeling is in 2016 geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. De PCR regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders kunnen worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt. 

Via een lokale coöperatie, zoals Powered by Hattem, investeren deelnemers gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van certificaten. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal gekochte certificaten, jaarlijks een teruggave van energiebelasting. Dit voordeel wordt automatisch verrekend door Powered by Hattem met behulp van de programmatuur van Voorstroom. De deelnemer ontvangt jaarlijks een creditnota van zijn/haar energieleverancier. De energieleverancier moet wel de postcoderegeling ondersteunen. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd.

3) Voor hoeveel kan ik deelnemen?

Je kan voor maximaal 10.000 kWh mee doen aan één of meerdere projecten van Powered by Hattem, d.w.z. dat je over maximaal 10.000 kWh de betaalde energiebelasting kunt terugvragen. Dit maximum van 10.000 kWh geldt alleen als je ook het verbruik van 10.000 kWh hebt. Wanneer je bijvoorbeeld 5000 kWh verbruikt, dan is 5000kWh het maximum waarmee je kunt deelnemen. Je kan in een Postcoderoos project nooit meer belasting terug vragen dan je over je elektriciteitsverbruik thuis hebt betaald tot een maximum van 10.000 kWh.

4) Hoeveel certificaten kan ik aanschaffen?

In principe kan je zoveel certificaten aanschaffen als je wilt, maar de korting op de energiebelasting is beperkt. Een certificaat bij Powered by Hattem kost €250,= , daarmee koop je een deel van een zonnepaneel en levert jaarlijks tussen de 250 – 275 kWh op. Het is financieel het meest aantrekkelijk als je net zoveel certificaten koopt als je zelf jaarlijks verbruikt. Over extra opgewekte stroom krijg je geen korting op de energiebelasting.

Gemiddeld verbruikt een gezin per jaar 3.500 kWh elektriciteit, waarvoor de aanschaf van 12-14 certificaten al voldoende is. Maar misschien ziet je verbruik er anders uit. Controleer dus je energierekening om te weten hoeveel stroom je jaarlijks verbruikt. Houd ook rekening met toekomstige ontwikkelingen of wensen (bijvoorbeeld energiebesparing of elektrisch rijden). Bij Powered by Hattem kun je al deelnemen met de aanschaf van één certificaat.

5) Wat levert een certificaat op?

Rekenvoorbeeld Postcoderoos (PCR)

Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh per jaar. Een certificaat kost €250,= en levert tussen de 250 - 275 kWh per jaar op. Voor de berekening gaan we voor het gemak uit van 250 kWh. Om maximaal te profiteren van de Postcoderoos regeling schaf je 14 certificaten (3500 kWh/250 kWh) aan. In dit voorbeeld investeer je €3.500,= in certificaten.               

De PCR regeling is gebaseerd op het terugkrijgen van je energiebelasting. Voor 2019 is de energiebelasting €0,1193 per kWh (inclusief btw). Dit kun je terugvinden op je energierekening (energiebelasting op levering). Opbrengst per certificaat is  250 kWh  x  €0,1193 = €29.83,= per jaar.

Het voorbeeld gaat uit van 14 certificaten. De totale opbrengst is 14 certificaten x €29,83 = €417,62 per jaar. De overheid bepaalt jaarlijks de energiebelasting die uw energieleverancier verrekend. Powered by Hattem kan dus geen garantie geven op de genoemde bedragen.

6) Hoe werkt de verrekening van de energiebelasting?

Je koopt certificaten van Powered by Hattem. Powered by Hattem investeert het geld in zonne-installatie. Je investeert dus via Powered by Hattem in een zonne-­installatie voor opwekking van duurzame energie door certificaten te kopen van de coöperatie. De opgewekte energie wordt door Powered by Hattem verkocht aan energieleverancier Greenchoice.

Je krijgt de korting op de energiebelasting verrekend door je eigen energieleverancier. Vaak gebeurt dit door een creditnota. Om deze belastingkorting daadwerkelijk voor je door te kunnen voeren, heeft je energieleverancier gegevens nodig over jouw aandeel in de opgewekte stroom uit de zonne-installatie. Powered by Hattem is verantwoordelijk voor deze toerekening. Powered by Hattem maakt daarvoor gebruik van de diensten van Voorstroom. Voorstroom verzamelt de noodzakelijke gegevens waaronder jouw aandeel in de opgewekte stroom naar rato van je aantal certificaten. Dit wordt de ledenverklaring genoemd. Op basis van deze informatie past je energieleverancier het verlaagd tarief toe. LET OP: er zijn in Nederland een klein aantal energieleveranciers, die deze regeling NIET ondersteunen. Bij hen krijgt je dus geen energiebelasting terug!

Onderstaand schema laat zien hoe de geld- en energiestromen lopen bij de postcoderoosregeling

7) Krijg ik een ’eigen’ zonnepaneel?

Nee, de zonnepanelen zijn en blijven gezamenlijk eigendom van alle coöperatieleden van Powered by Hattem samen. Dat is een vereiste van de Postcoderegeling. Bovendien wordt er geen specifiek zonnepaneel aan jouw inleg gekoppeld.

8) Wat wordt met de opbrengst van de stroomverkoop gedaan?

De opbrengst van de stroomverkoop vloeit naar Powered by Hattem. Dat is in onze statuten vastgelegd.

9) Wat doet Powered by Hattem met de opbrengst van de stroom?

Powered by Hattem betaalt er de operationele kosten als schoonmaak, verzekering etc van. De rest investeert de coöperatie in nieuwe zonnestroom-installaties of andere duurzame zaken die ten goede komen van de Hattemse gemeenschap met als doel Hattem energieneutraal op elektrisch gebied in 2030.

10) Kan ik certificaten bijkopen?

Ja, je kunt altijd certificaten bijkopen. Dit handig als je verbruik toeneemt door bv elektrisch koken, elektrische auto of warmtepomp.

11) Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je binnen de Postcoderoos verhuist, niets. Als je buiten de Postcoderoos verhuist zijn er twee opties:

-          Certificaten overdragen aan nieuwe bewoners van je oude huis,
-          Certificaten aanbieden aan PbH

12) Kan ik certificaten verkopen?

Neen. De certificaten zijn aan de Postcode van je huidige woonadres gekoppeld. In uitzonderlijke gevallen kan Powered by Hattem de certificaten terugnemen. Dat is vastgelegd in onze statuten. 

13) Kan ik certificaten cadeau geven?

Ja, dat kan. Oudere leden van Powered by Hattem geven certificaten wel eens cadeau aan hun kleinkinderen. De kleinkinderen moeten dan wel binnen de Postcoderoos van Hattem wonen.

14) Van wie zijn de zonnepanelen?

De zonnepanelen zijn van Powered by Hattem, dus van al onze certificaathouders. Beslissingen over de panelen worden dan ook aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

15) Hoe worden de zonnepanelen onderhouden?

De coöperatie Powered by Hattem draagt zorg voor de goede werking en onderhoud van de installatie. Powered by Hattem neemt de kosten daarvan voor haar rekening. Er wordt voor elke installatie met een gespecialiseerd bedrijf een onderhoudscontract afgesloten.

16) Zijn er op dit moment nog projecten waar wij certificaten kunnen kopen?

Er zijn altijd projecten in ontwikkeling waar Powered by Hattem nog certificaathouders voor kan gebruiken.

17) Als ik als langdurige klant bij mijn energieleverancier al een korting van 25 % op de stroom heb, is het dan voor mij nog wel handig om te investeren in certificaten?

Jazeker, de korting blijft bestaan. Daarnaast verlaag je je energiebelasting met het kopen van certificaten. Dat staat los van elkaar.

18) Zijn die certificaten overdraagbaar bij verkoop van het huis of overlijden?

Bij verhuizen kunt u de certificaten overdragen aan de nieuwe bewoners. Bij overlijden nemen wij de certificaten terug tegen de aankoopprijs minus 20%. Je kunt in dat geval de certificaten ook vererven aan familie binnen Hattem. Beide situaties moeten dan wel bij Powered by Hattem worden gemeld.

19) Wij onderzoeken de mogelijkheid tot zonnepanelen op ons eigen dak of meedoen in een coöperatie zoals Powered by Hattem. Wat is uw advies?

De keuze waar u voor staat is een lastige! Het probleem is dat de keuze afhankelijk is van beslissingen van onze overheid. Op dit moment (tot 2023) is het hebben van panelen op uw eigen dak de meest voordelige optie. Dat komt voornamelijk door de Salderingsregeling, waarbij u, een beetje afhankelijk van uw energiemaatschappij, even veel vergoed krijgt voor de stroom, die u overdag vaak over hebt, als de prijs die u moet betalen voor de stroom, die u ’s avonds nodig hebt of als de zon niet schijnt.

Indien u investeert via Powered by Hattem in zonnepanelen op ‘andermans’ dak, bv een school of een sporthal, verzorgen wij de gehele installatie en heeft u er geen omkijken naar. Uw rendement is echter lager, via de energiebelasting, maar voor 15jr gegarandeerd. U verdient uw inleg zo in 8 a 10jr terug.

20) Moet ik Powered by Hattem zien als een beleggingsfonds?

Neen, PbH is zeker geen beleggingsfonds. PbH is een coöperatie U.A. PbH is bedoeld om een vehikel te creëren, waarmee we de Postcoderoos regeling kunnen uitvoeren.  

21) Hoe is de "verhandelbaarheid" van certificaten?

Niet! Het is niet de bedoeling de certificaten te verhandelen. Indien men de gekochte certificaten om  reden als genoemd in de statuten, wil verkopen, moeten deze aan de coöperatie worden aangeboden. Het is de bedoeling dat we voor, door en met de Hattemers blijven werken.

22) Wat is het beoogde rendement of dividend uitkering?

Het rendement, lees stroomopbrengst, is ten eerste bedoeld om weer te investeren in de coöperatie en daarmee in nieuwe projecten. Daarnaast is het rendement erg afhankelijk van het type en grootte van het project. Er is dus geen vaste waarde voor te geven. Alle beslissingen over de investeringen worden in de algemene ledenvergadering van Powered by Hattem gedaan. Op die manier creëren we een betrokkenheid bij het project en het effect van het project op het milieu en niet zozeer een hoog renderende investering.

Overigens het grootste rendement zit in de aftrekbaarheid van de energiebelasting, zie rekenvoorbeeld Postcoderoos.

Voor meer informatie klik hier

23 ) Hoe werkt de teruggaaf procedure energiebelasting? 

Je wordt namens Powered by Hattem door Voorstroom (het bedrijf dat deze administratieve regeling voor ons verzorgt) geïnformeerd over het aantal certificaten dat je per project bezit. Deze informatie is ter controle van de administratie en zal elk jaar plaatsvinden. 

Voorstroom doet namens Powered by Hattem voor jou het verzoek tot teruggave bij jouw energieleverancier. Daar ontvang je opnieuw een mail van met daarin:

het adres, waarvoor de teruggave geldt, meestal je eigen woonadres,
het aantal units (certificaten), waarover de teruggave gaat,
het project, waar de stroom is opgewekt,
de periode, waarover dit gaat,
de hoeveelheid elektriciteit, die je hebt opgewekt,
de bevestiging van de energieleverancier, dat het verzoek voor verrekening van uw energiebelastingvoordeel is behandeld. U ontvangt hierover mogelijk ook bericht van uw energieleverancier of heeft hierover reeds bericht ontvangen.

Je ontvangt daarna van je energieleverancier een creditfactuur, waarop de teruggave staat vermeld en hoe het geld terug komt.

Met dank aan ons lid Bert Maan.

24) Kan ik wijzigen van energieleverancier? Of krijg ik dan problemen met de postcoderoos-regeling?

U moet expliciet bij de energie bedrijven navragen of zij de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ ofwel de ‘Postcoderoosregeling’ ondersteunen. Indien zij dat doen is er geen probleem. Indien zij het niet doen en er zijn er een paar in Nederland, dan krijgt u de energiebelasting over de met de certificaten opgewekte energie niet meer terug.

25) Wat betekent het als mijn certificaten nog niet zijn ‘geplaatst’?

Wanneer er nog geen project actief is, waar je certificaat op staat, kan er geen verklaring worden gemaakt om de energiebelasting voor dat participatie deel terug te vorderen. Je bent wel voor je inleg aandeelhouder van de coöperatie natuurlijk. PbH zoekt altijd naar mogelijkheden om nieuwe projecten op te starten. Daarvoor is ook jouw hulp van belang in het vinden of aanmoedigen van lokale initiatieven.

26) Blijft de postcoderoos bestaan?

Ja, de PCR roos blijft bestaan. MAAR, de regels veranderen per 1 April 2021. De minister wil dan stoppen met het aanbieden van de Energiebelasting teruggave per lid. Voor leden, die al certificaten voor die datum hebben geplaatst gekregen, verandert er niks aan de regeling op energiebelasting teruggave. Deze staat voor de 15 jaar vast.

27) Zijn er nieuwe regelingen?

Ja. Zeer recent is de nieuwe Postcoderoos regeling bekend geworden. Deze geldt voor per 1 April 2021 geplaatste certificaten onder de nieuwe Postcoderoos. De regering heeft hiervoor een exploitatiesubsidie ter beschikking gesteld. De subsidie op de stroomproductie gaat nu naar de Energie coöperatie. De energie coöperatie bepaalt of en welke gelden beschikbaar worden gesteld en hoe dit wordt verdeeld. We geven voor de start van de nieuwe regeling, als alles duidelijk is, uitleg hoe we met deze nieuwe regels voor de (bestaande) certificaathouders denken om te kunnen gaan.

Naast de Postcoderegeling zijn er ook andere mogelijkheden waarbinnen de coöperatie initiatieven kan ontwikkelen. Tot nu toe hebben we voor alle 4 de installaties van de Postcoderoosregeling gebruik gemaakt.

28) Wat gebeurt er met mijn certificaten tijdens de overgang van regelingen ?

Niks. Certificaten gaan gewoon door als inleg in de coöperatie. Je bent daarmee mede-eigenaar van de coöperatie. Leden, die al geplaatste certificaten hebben, blijven profiteren van de teruggaaf energiebelasting. Niet geplaatste certificaten of nieuwe certificaten kunnen na 1 April 2021 geen energiebelasting meer terug krijgen. Intern zullen we ons beraden en met u via de nieuwsbrief en ALV overleggen, hoe we met de nieuwe regeling in relatie tot de oude regeling om gaan.

terug