Onderwerp: Collegeprogramma, duurzaamheid en energietransitie

 Geachte dames en heren van de Christen Unie, CDA, VVD, PvdA, D66 fractie,

 Veel Hattemers hebben gebruik gemaakt van het burgerrecht om op woensdag 21 maart jl. te stemmen. Nu is het mede aan u om een nieuw college te vormen en het collegeprogramma te schrijven. In de diverse stukken over klimaat in Hattem heeft de gemeente meer malen duidelijk gemaakt hierin een voorbeeld functie te willen geven aan de bewoners van Hattem. Als Powered by Hattem hebben we in het convenant met de gemeente beloofd onze uiterste inzet te plegen om dit samen met de gemeente voor elkaar te krijgen. 

Graag zouden wij zien dat u extra aandacht geeft aan de volgende belangrijke punten. In onderstaande uiteenzetting hebben we deze punten SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) weergegeven. Heel SMART zijn de volgende punten:

-       De gemeente zal geen dakhuur rekenen voor dit doel beschikbaar gesteld gemeentelijk vastgoed. Is inmiddels uitgesproken, maar negens vastgelegd,

-       De gemeente en Powered by Hattem tekenen, na beider goedkeur, het recht van opstal zodat geen discussie over eigendom ontstaat, mocht het gebouw in andermans handen overgaan; de installatie blijft eigendom van PbH. 

-       De installaties kunnen door Powered by Hattem in Hattem vergunningsvrij worden geplaatst, dus er worden geen leges gerekend. Dit is reeds gecheckt, echter nog niet vastgelegd,

-       Voor dit doel gerealiseerde installaties via Powered by Hattem zal ook geen WOZ worden opgelegd.

 Wat lastiger ligt het bij de volgende punten. Misschien is het handigste uit te gaan van een 0-meting. Dan is het resultaat meetbaar. In bijlage is een 0-meting geleverd, echter deze is slechts actueel tot 2015.

 Zonnestroom installaties.

De gemeente Hattem wil als voorbeeld naar haar inwoners beginnen met het, waar mogelijk, voorzien van de gemeentelijke gebouwen en terreinen van zonnepanelen. Ons voorstel is om via PbH de komend jaren dit als volgt in te vullen:

-       2018                              500 panelen, ongeveer 135MWh.

-       2019, 20 en 21             1000 panelen per jaar, ongeveer 270MWh.

De zgn. Postcoderoos regeling, waaronder op dit moment de meeste wat kleinere installaties worden gerealiseerd, is door de landelijke overheid gegarandeerd voor 15 jaar. Na 15 jaar gaat de installatie op het dak van de gemeentelijke gebouwen en terreinen dan over naar de gemeente voor 20% van het investeringsbedrag. De gemeente Hattem kan tegen zeer aantrekkelijke tarieven geld lenen bij de Bank Nederlandse Gemeente. Om de energietransitie een extra zetje te geven, moet het mogelijk worden om voor de zonnestroom installaties, die via Powered by Hattem op de daken van de gemeente gebouwen en terreinen worden gerealiseerd, 50% van de investering bij te lenen via de gemeente bij de BNG. Samen met andere zonnestroomprojecten in de gemeente Hattem kunnen we dan in 2020 op 8% zonnestroom in Hattem zitten. Dit is dan te verifiëren via de bijgevoegde 0-meting.

 Aangezien de gemeente ook energiebelasting, 10,4cnt/kWh ex BTW, betaalt kan de gemeente ook in aanmerking komen voor teruggaaf tot maximaal 10.000kWh. Dit vertaalt zich per jaar in een bedrag van zo’n € 1.000,- ex BTW.

 Stimuleringssubsidie.

Powered by Hattem maakt veel kosten om de hele coöperatie juridisch, administratief en financieel juist op te tuigen. Er bestaat een mogelijkheid om in dit soort situaties een stimuleringssubsidie te verstrekken. PbH stelt voor om een dergelijke eenmalige subsidie mogelijk te maken.

Energiemaatschappij.

Powered by Hattem heeft een contract afgesloten met Greenchoice. Onderdeel van het contract is dat voor elke, door Greenchoice verkochte kWh of m3 gas in Hattem, een kleine afdracht plaats vindt naar PbH. Bij de eerstvolgende mogelijkheid voor de gemeente Hattem om te wisselen van energiemaatschappij, moet de gemeente overgaan naar Greenchoice. Dit levert voor Powered by Hattem een extra inkomstenbron op zonder meerkosten voor de Gemeente Hattem. Bovendien is de gemeente dan aangesloten bij de oudste en één van de groenste energiebedrijven van ons land.

 Gasloos Veen

De komende jaren wordt het industrieterrein het Veen deels bebouwd met woningen. Dat is een mooie kans om voor ‘gasloos’ te gaan en een enorme reductie van CO2-uitstoot te realiseren. PbH wil in het collegeprogramma vermelden, dat de nieuw te bouwen woningen in het Veen gasloos dienen te zijn. Het voorbeeld kunt u vinden in het gebouw van eL-Tec dat op het Veen al 12jaar gasloos functioneert!

 Toelichting

De actieve leden van Powered by Hattem komen graag op 9 april bovenstaande voorstellen toelichten in het halfuurtje voor de commissievergaderingen.

 Powered by Hattem wenst u veel wijsheid bij het samenstellen van het collegeprogramma.

 Namens Powered by Hattem

Dick Stoppelenburg

Voorzitter